Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Abonnementsduur en beëindiging 
A: Het abonnementstermijn gaat van start op de eerste kalenderdag van de maand. Indien een abonnement voor het eind ofwel begin van de maand wordt gestart dan valt dit gedeelte van de maand buiten het abonnementstermijn en wordt hiervoor een gedeelte van het maandtarief gerekend. Op basis van het aantal dagen dat buiten dit abonnementstermijn valt wordt het tarief bepaald dat voldaan moet worden voor de ingang van het abonnementstermijn. 

B: Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributieperiode (+ het inschrijfgeld) in één keer te worden betaald. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso of door contante betaling.

C: Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de balie. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractperiode en voor de 1e van de maand. Indien er niet tijdig wordt opgezegd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Abonnementen die na de eerste contractperiode stilzwijgend zijn verlengd na 1 december 2011, mogen daarna indien gewenst per maand worden opgezegd ( Wet van Dam), met de bijbehorende opzegtermijn van 1 maand. Contracten die stilzwijgend zijn verlengd voor 1 december 2011, daarvoor gaat de Wet van Dam niet op en zijn verplicht deze contractperiode wederom af te maken en blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Bonjasky Academy te voldoen, ongeacht er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.

D: Na het stop zetten van het abonnement heeft het oud lid de mogelijkheid binnen een half jaar na de opzegdatum voor €10,50 inschrijfgeld bij een 12 maanden contract en voor €21,- inschrijfgeld bij een 6 maanden contract weer lid te worden. Mocht een oud lid na dit half jaar weer lid willen worden, dan zal het gewone inschrijfgeld van €15,50 bij een 12 maanden contract en € 26,- inschrijfgeld bij een 6 maanden contract weer moeten worden voldaan.

E: Indien een lid heeft gekozen voor een 10-rittenkaart heeft het lid 6 maanden de tijd om de 10 ritten te gebruiken. Een 10-rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd, maar een lid dient zelf binnen 3 maanden na einddatum opnieuw een abonnement te kiezen anders volgt automatische uitschrijving. Ongebruikte lessen kunnen niet worden ingehaald en kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

F: Een verhuizing is geen geldige reden voor stopzetting van het abonnement.  

G: Bij een inschrijving van een abonnement bij de Bonjasky Academy heeft u geen recht op een bedenktijd.

H. Bij aankoop van een maandabonnement kan geen geld retour worden gegeven.

Artikel 2: Deactivering 
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het abonnement tijdelijk te deactiveren, uitsluitend mogelijk op hele kalendermaanden. Het lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden achtereenvolgend worden gedeactiveerd. Per persoon wordt de helft van uw abonnementskosten in rekening gebracht voor iedere maand dat het lidmaatschap is gedeactiveerd. Bij afwezigheid ivm ziekte zonder doktersbrief kan de les niet ingehaald worden of gedeactiveerd worden.

Artikel 3: Aantal bezoeken 
A: Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende periode opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van periode komen te vervallen.

B: Voor de jeugdlessen dient u een vaste dag op te geven, deze kunnen niet ingehaald worden in een andere week. Wanneer dit wordt aangegeven op de eerste dag van de week, de maandag, kan deze dag in dezelfde week worden ingehaald.

Artikel 4: Lidmaatschap strikt persoonlijk 
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Artikel 5: Openingstijden & Tarieven 
A: Bonjasky Academy is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens of rondom officiële feestdagen, behoudt Bonjasky Academy zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. Eveneens behoudt Bonjasky Academy zich het recht voor over het gehele of een deel van de locatie te beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d.

B: Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats volgende de indexering van het C.B.S. voor alle abonnementen. Bonjasky Academy zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heeft het lid het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet binnen één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk is ingeroepen.

Artikel 6: Betaling 
A: De automatische incasso voor de contributie van de Bonjasky Academy gaat via Mollie.

B: Het lid is gehouden, in gevallen van automatische incasso, zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan Bonjasky Academy wil incasseren. 

C: Het lid is gehouden, in gevallen van contante betaling / pin betaling, direct, althans binnen drie dagen na het verschuldigd worden van de abonnementsgelden, deze aan de balie van Bonjasky Academy te voldoen. 

D: Voor elke nota van de betalingen aan de balie, die niet binnen de in de tweede herinnering gestelde termijn is betaald, is het lid € 40,00 verhoging verschuldigd aan de Bonjasky Academy. 

F: Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan binnen de door Bonjasky Academy gestelde termijnen, zullen deze vorderingen worden overgedragen aan een het incassokantoor Van Hoek & Partners. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Bonjasky Academy moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten uw laste. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van €40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigde wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

G: Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.

H: Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden plaats. Wanneer het abonnement in één keer is betaald aan de balie van de Bonjasky Academy en u kiest bij afloop van uw contract voor een nieuw abonnementstermijn van 6 of 12 maanden, dient u opnieuw het formulier voor verlenging van het contract te tekenen. Deze kunt u weer in één keer betalen met de daarbij behorende korting. Ook kunt u ervoor kiezen de contributie maandelijks contant aan de balie te betalen of via een automatische incasso.

Artikel 7: Toegangspas
De Bonjasky Academy toegangspas blijft te alle tijden eigendom van Bonjasky Academy. Indien het lid geen pas meer heeft door diefstal/verloren, dient een nieuwe pas te worden aangeschaft voor €7,50.

Bij opzegging dient de lidmaatschappas in geleverd te worden, doet u dit niet dan zal hier 25.- euro voor in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Upgraden of downgraden van het abonnement
Een upgrade of downgrade kan pas van start gaan op de eerste dag van de volgende maand.

Een downgrade kan niet plaats vinden in het eerste contractstermijn.

Wanneer u kiest om uw abonnement te upgraden of downgraden dan gaat u een nieuwe contracttermijn van 6 of 12 maanden aan.

Artikel 9: Kledingvoorschriften & handdoekgebruik 
A: In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken.

B: Pads, bokszakken, springtouwen en trapkussens worden door Bonjasky Academy verzorgd. 

Artikel 10: Orde/instructievoorschriften 
A: Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld. 

B: Leden dienen zich te houden aan de door Bonjasky Academy, dan wel haar medewerkers, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Bonjasky 
Academy gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat. BONJASKY ACADEMY – Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Bonjasky Academy

C: Bonjasky Academy behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Bonjasky Academy. 

D: Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden. 

E: Het gebruik van vechtsport buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van jezelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). In alle situaties dient het toepassen van vechtsport proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van Vechtsport voor kwade doeleinden (b.v. zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van Bonjasky Academy. 

F: Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van leden van Bonjasky Academy wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen. 

G: Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner(s). Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen tijdens de training. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico. 

H: Men dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, plots buiten de sportzaal ineen zakken). 

I: Van leden van Bonjasky Academy wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede leden. Ongecontroleerd trainen 
-hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier- wordt niet geaccepteerd. 

Artikel 11: Veiligheid en aansprakelijkheid 
Het gebruik van de faciliteiten binnen Bonjasky Academy geschiedt geheel op eigen risico. Dit geldt ook voor het betreden van de sportschool, alsmede voor de personen van alle leeftijden die u vergezellen. Bonjasky Academy is niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is.

Het gebruik van de aangeboden lockers is op eigen risico. Bonjasky Academy, haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit een locker. Gevonden voorwerpen worden 1 week bewaard.

Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Bonjasky Academy toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan  deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

Bonjasky Academy en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.

Artikel 12: Conformering overeenkomst 
De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Bonjasky Academy opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Bonjasky Academy is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Bonjasky Academy te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Artikel 13: Time out dagen
Met een abonnement vorm van 6 maanden heeft u recht op 1 week aaneensluitend time out.
Met een abonnement vorm van 12 maanden heeft u recht op 2 weken aaneensluitend time out. De time out mag niet gebruikt worden als opzegtermijn voor een uitschrijving. Mocht u de time out dagen niet gebruiken wordt dit niet in mindering gebracht van het abonnementsgeld. Time out dagen mogen niet worden meegenomen naar het nieuwe jaar.

Artikel 14: Social media
Tijdens de lessen van de Bonjasky Academy kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor social media van de Bonjasky Academy pagina’s. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven door middel van een schrijven bij ons balie team.

Artikel 15: Huisregels
Graag willen we een ieder nogmaals attenderen op onze huisregels

 • Toon te allen tijde respect voor de leraar, het personeel en naar je medesporter.
 • Discipline in de dojo toon je door de leraar en elkaar te groeten met ‘osu’.
 • Zorg dat je gereed staat voor de les, bij te laat arriveren kan de toegang door desbetreffende trainer geweigerd worden.
 • Draag zorg voor je eigen bezittingen, Bonjasky Academy is hiervoor niet verantwoordelijk. Persoonlijke spullen moeten in een kluisje.
 • Zorg dat je uitrusting in orde is voor de desbetreffende les.
 • Geen geschreeuw en gevloek tijdens de les of in de Bonjasky Academy.
 • Omkleden doe je in de daarvoor bestemde kleedruimten.
 • Geen tassen in de lounge en de dojo, deze behoren in de lockers.
 • Geen etenswaren in de dojo.
 • Zorg voor persoonlijke hygiene, schone sportkleding en een handdoek is verplicht.
 • Houd de teennagels kort en de voeten schoon.
 • Er mag niet zonder shirt worden getraind. (ontbloot bovenlichaam)
 • Geen schoeisel op de dojo matten.
 • Fitnessgedeelte betreden met binnen schoenen, sokken of blote voeten dus niet vanaf buiten doorlopen.
 • Wachten bij het receptiegedeelte en niet in de zaal om de fitness niet te hinderen.
 • Niet tijdens het wachten op de apparaten zitten.
 • Kinderen bidon/drinken mee de zaal in, zodat ze niet terug rennen naar een ouder om te drinken ivm korte pauze in de les.
 • Afval in de prullenbak geldt voor de hele gym.
 • Geen kauwgom in de zaal/tijdens de lessen.
 • Gebruik, handel of bezit van drugs en andere verboden middelen is pertinent niet toegestaan.
 • Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan op het terrein van de Bonjasky Academy. Dat betekent ook niet voor de ramen en op de parkeerplaats.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Artikel 16: Huisregels voor ouders/ verzorgers van het lid:

 • De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon of dochter op tijd aanwezig is voor de training.
 • De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de training van zoon of dochter door de Bonjasky Academy trainers.
 • De ouder/verzorger wacht tijdens de training in de daartoe behorende lounge ruimtes, het is niet toegestaan om zich te begeven in de vechtsportzaal.
 • De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te tonen naar iedereen.
 • De ouder/verzorger zal zoon of dochter aanspreken op eventueel wangedrag.

Artikel 17: Overige bepalingen 
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Bonjasky Academy beoordeeld en beslist.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Bonjasky Academy gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking 
gesteld

Bonjasky Academy is gerechtigd de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid te wijzigen. Gewijzigde Algemene voorwaarden en Privacybeleid gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden.

Privacy Statement

Bonjasky Academy Algemeen

Als u een lidmaatschap hebt bij de Bonjasky Academy, een lidmaatschap wilt afsluiten of onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van u nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Hieronder hebben wij voor u op een rijtje gezet:

 1. Welke gegevens wij van u verwerken,
 2. Waarom wij dat doen
 3. Hoe wij met u persoonsgegevens omgaan.

Welke gegevens verwerkt de Bonjasky Academy

Volgens de WBP is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot u persoon te herleiden zijn.

Online gedrag van leden van Bonjasky Academy

Daarnaast verzamelen we informatie over uw bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt, die u bezoekt. Denk daarbij aan uw IP-adres. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website u bekijkt, op welke links (koppelingen) u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en welke andere handelingen die u verricht; oftewel uw surf- en klikgedrag.

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server uw browser eenvoudig opnieuw herkennen (bron: Wikipedia). Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer u uw login wilt opslaan in de browser, zodat u hem de volgende keer niet meer hoeft in te typen. Onze website maakt gebruik van dit soort (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden.

Gegevens aanvragen lidmaatschap Bonjasky Academy

Bij het aanvragen van informatie of lidmaatschap verwerken wij u voornaam, achternaam en e-mailadres. In sommige gevallen verwerken wij ook uw telefoonnummer.

Gegevens van oud-leden Bonjasky Academy

Bij het afsluiten van een lidmaatschap (bij zowel proefmaanden, arrangementen of abonnementen) verwerken wij uw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en uw e-mailadres.

Waarom verwerkt de Bonjasky Academy uw gegevens

Dienstverlening

Zonder verwerking van uw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan u leveren. U kunt dan bijvoorbeeld niet aanmelden en in de toekomst niet inloggen op de website of app. Wij werken samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze app en andere diensten of de automatische incasso en het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de WBP. Zij moeten voorzichtig omgaan met uw persoonsgegevens en het is hen verboden om uw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Wettelijke verplichting

We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketing activiteiten Bonjasky Academy

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten, bv nieuwsbrieven. Wij zullen echter nooit uw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten. Onderzoek Bonjasky Academy We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren.

Hoe gaat de Bonjasky Academy om met uw gegevens

Beveiliging

We zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Zo kan bijvoorbeeld alleen de tot daar bevoegde medewerkers uw gegevens inzien, naast de directie. Bovendien gebruiken we uw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.

Bewaartermijn Bonjasky Academy

Wij bewaren u gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Uw gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van uw browser instellingen. De gegevens worden digitaal en in hard copy bewaard.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens van de Bonjasky Academy?

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heeft u bezwaar tegen het feit dat we persoonsgegevens van je hebben? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@bonjaskyacademy.com Wilt u uitschrijven voor onze nieuwsbrief? Dan kunt u dit aangeven aan het balie team van de Bonjasky Academy.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Bezoek daarom deze pagina met enige regelmaat.

Samenwerking

Railsport Fitness

Met ons unieke en in ruime mate beproefde concept, leveren wij een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en welzijnsbevordering van het personeel van de bij ons aangesloten ‘spoorweggerelateerde’ bedrijven waaronder de Nederlandse Spoorwegen, ProRail, NedTrain, Dekra Rail, Ricardo Nederland, Abellio, Railinfra Opleidingen, Spoorwegpensioenfonds, NPC/DHV Rail en Tribase.

De reductie wordt uitsluitend verstrekt aan personen die zich kunnen legitimeren en een Railsport Fitnessvoucher kunnen overhandigen.

Partners en kinderen tot 21 jaar, als ook oud medewerkers (vutters en gepensioneerden) en hun partners kunnen eveneens in aanmerking komen voor de fitnessregeling

Jeugd Sport Fonds

Wij werken samen met het Jeugdsportfonds Almere!

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen in Almere kunnen sporten! Samen met het Jeugdsportfonds Almere maken we het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten. Dit kan door een aanvraag te doen via onze intermediair hier op school bij het Jeugdsportfonds Almere. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft. Uiteindelijk hoeft het kind zicht alleen maar te melden bij de club en kan vervolgens starten met sporten.

Ieder jaar geeft het Jeugdsportfonds Almere honderden Almeerse kinderen de kans te sporten. Meer weten?

Kijk op jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/